ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ground state

دیکشنری انگلیسی به فارسی

حالت اساسی، کمترین نیرو، نیروی اساسی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ