ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

gravelling

دیکشنری انگلیسی به فارسی

gravelling، متوقف کردن، در شن دفن کردن، شن پاشیدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ