ترجمه مقاله

gold rush

دیکشنری انگلیسی به فارسی

عجله طلا
ترجمه مقاله