ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

goad

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جادو، سیخک، سک، سیخ، خار، مهمیز، انگیزه، سیخك، تحریک کردن، ازردن، سک زدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ