ترجمه مقاله

genus Tussilago

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جنس Tussilago
ترجمه مقاله