ترجمه مقاله

fruit-eating

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خوردن میوه
ترجمه مقاله