ترجمه مقاله

Ferdinand Magellan

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فردیناند ماژلان
ترجمه مقاله