ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

feels

دیکشنری انگلیسی به فارسی

احساس می کند، احساس کردن، حس کردن، لمس کردن، محسوس شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ