ترجمه مقاله

every so often

دیکشنری انگلیسی به فارسی

هراز گاهی
ترجمه مقاله