ترجمه مقاله

erect

دیکشنری انگلیسی به فارسی

راست، ساختن، نصب کردن، بر پا کردن، راست کردن، شق شدن، افراشتن، بناء کردن، ساختمان کردن، عمودی، قائم
ترجمه مقاله