ترجمه مقاله

enervous

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پرخاشگر
ترجمه مقاله