ترجمه مقاله

electric dipole

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دوقطبی الکتریکی
ترجمه مقاله