ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

disrated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ناتوان، پایین اوردن، پست کردن، تقلیل رتبه دادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ