ترجمه مقاله

discoherent

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دیوانه کننده
ترجمه مقاله