ترجمه مقاله

dinner

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شام، ناهار، مهمانی، غذای مفصل
ترجمه مقاله