ترجمه مقاله

cultivated rice

دیکشنری انگلیسی به فارسی

برنج کشت شده
ترجمه مقاله