ترجمه مقاله

Citrus grandis

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مرکبات بزرگ
ترجمه مقاله