ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

centre of mass

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مرکز جرم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ