ترجمه مقاله

caste

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کست، طبقه، قبیله، صنف، طبقات مختلف مردم هند
ترجمه مقاله