ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

capillary tube

دیکشنری انگلیسی به فارسی

لوله مویین
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ