ترجمه مقاله

Canadian Shield

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سپر کانادایی
ترجمه مقاله