ترجمه مقاله

buck private

دیکشنری انگلیسی به فارسی

باک خصوصی
ترجمه مقاله