ترجمه مقاله

brainy

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مغرور، بافکر، خوش فکر
ترجمه مقاله