ترجمه مقاله

auxiliary boiler

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دیگ کمکی
ترجمه مقاله