ترجمه مقاله

Asian tiger mosquito

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پشه ببر آسیایی
ترجمه مقاله