ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

afferent

دیکشنری انگلیسی به فارسی

عصبانی، توبر، توبرنده، نقل کننده، اوران
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ