ترجمه مقاله

adhesive agent

دیکشنری انگلیسی به فارسی

عامل چسب
ترجمه مقاله