ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گهراندوز

لغت‌نامه دهخدا

گهراندوز. [ گ ُ هََ اَ ] (نف مرکب ) مخفف گوهراندوز. رجوع به ذیل همین کلمه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ