ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گماردنی

لغت‌نامه دهخدا

گماردنی .[ گ ُ دَ ] (ص لیاقت ) آنچه بگمارند. درخور گماشتن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ