ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گل بیگانه

لغت‌نامه دهخدا

گل بیگانه . [ گ ُل ِ ن َ / ن ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گل خودرو و بعضی بمعنی گل نو نوشته اند. (غیاث اللغات ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ