ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گریلی

لغت‌نامه دهخدا

گریلی . [ گ ِ ] (اِخ ) طایفه ای است که در نودهک سکنی دارند. رجوع به ترجمه ٔ سفرنامه مازندران و استرآباد رابینو ص 214 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ