ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کالموک

لغت‌نامه دهخدا

کالموک . (اِخ ) نام قومی از مغول که در جنوب اتحاد جماهیر شوروی و بین دن و ولگا و سیبری پراکنده اند. تاتارهای سواحل ولگا.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ