ترجمه مقاله

چنگله

لغت‌نامه دهخدا

چنگله . [ چ َ گ ِ ل َ / ل ِ ] (اِ) موی مرغوله و مجعد را گویند، و آن مویی باشد که هر تارش برهم نشسته و بخود پیچیده بود همچون موی زنگیان ، و جعد.نقیض سبط است ، و سبط مویی را گویند که تارهای آن مطلقاً پیچ و خم نداشته باشد. (برهان ). موی مجعد و مرغوله و پیچیده و برهم نشسته را گویند. (آنندراج ) (انجمن آرا). موی مرغول مجعد و پیچیده . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله