ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چمندگی

لغت‌نامه دهخدا

چمندگی . [ چ َ م َ دَ / دِ ] (حامص ) صفت و حالت شخص چمنده . خرامندگی . رفتار بناز و خرام . رجوع به چم ، چمنده و چمیدن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ