ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چشمه مهدی

لغت‌نامه دهخدا

چشمه مهدی . [ چ َ م َ م َ / م ِ ] (اِخ ) دهی است از بخش هرسین کرمانشاهان که در 10 هزارگزی جنوب باختری هرسین و 3 هزارگزی کل کشوند واقع است . کوهستانی و سردسیر است و 44 تن سکنه دارد. آبش از قنات و چشمه . محصولش غلات و دیمی و جزئی آبی و ذرت . شغل اهالی زراعت و راهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ