ترجمه مقاله

پورن

لغت‌نامه دهخدا

پورن . [ ن َ ] (اِخ ) و اما نهرنلن بر تامران هنسمارگ سموهک پورن گذرد و ایشان همگی صلحاء و پاکان از شرّند. (ماللهند بیرونی ص 131).
ترجمه مقاله