ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرتوشناسی

لغت‌نامه دهخدا

پرتوشناسی . [ پ َ ت َ / تُو ش ِ ] (حامص مرکب ) رادیولژی . (فرهنگستان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ