ترجمه مقاله

پارالین

لغت‌نامه دهخدا

پارالین . [ ی ِ ] (اِخ ) کشتی مقدس مردم اثینَه که هر سال تقدیم کنندگان هدایا به معبد آپولون در دِلُس با آن سفر می کردند.
ترجمه مقاله