ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هوشاز

لغت‌نامه دهخدا

هوشاز. (اِ) تشنگی بهایم که به غایت رسیده باشد. (انجمن آرا) (برهان ). جهانگیری به این معنی آورده و رشیدی علاوه بر آن مصدر هوشازیدن و نعت هوشازده را هم آورده است . (از حاشیه ٔ برهان چ معین ). و در سروری به نقل از مؤیدالفضلا هوشازیدن به معنی تشنه شدن دواب باشد و ذیل هوشاز نویسد: به معنی تشنگی بهائم باشد که به غایت رسیده باشد و در مؤیدالفضلاء هم کلمه ٔ هوشازیدن و هم هوشازده آمده است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ