ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هم طویله

لغت‌نامه دهخدا

هم طویله . [ هََ طَ ل َ / ل ِ ] (ص مرکب ) دو چهارپا که آنها را در یک آخور یا استبل بندند: دو خر را که هم طویله کنند، هم بو نشوند هم خو میشوند. || هم رشته ، چه طویله به معنی سمط و رشته بود. || قرین . مقارن : اگر با متانت قلم مهابت شمشیر هم طویله نباشد... (سندبادنامه ).
تا دری یافت هم طویله ٔ آن
شبچراغی هم از طویله ٔ آن .

نظامی .


بود از صدف دگر قبیله
ناسفته دریش هم طویله .

نظامی .


پارسا را بس اینقدر زندان
که بود هم طویله ٔ رندان .

سعدی .


|| همانند. نظیر. شبیه :
در کون هم طویله ٔ خاقانیند لیک
از نقش و فطرتند، ز نفس و فطن نیند.

خاقانی .


سیر ارچه هم طویله ٔ سوسن بود به رنگ
غماز رنگ او بود آن بوی گند او.

خاقانی .


خاقانیا هوان و هوا هم طویله اند
تا نشکنند قدر تو، بشکن هوای نان .

خاقانی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ