ترجمه مقاله

هرس

لغت‌نامه دهخدا

هرس . [ هََ رَ ] (اِ) بریدن شاخه های زیادی درخت . (یادداشت به خط مؤلف ). رجوع به هرس کردن شود.
ترجمه مقاله