ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نودارانه

لغت‌نامه دهخدا

نودارانه . [ ن َ / نُو ن َ / ن ِ ] (اِ) میلاوه . شاگردانه . (صحاح الفرس ). نوداران . نودارانی . (رشیدی ). رجوع به نوداران شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ