ترجمه مقاله

ناگشاد

لغت‌نامه دهخدا

ناگشاد. [ گ ُ ] (ص مرکب ) تنگ . مقابل گشاد، به معنی فراخ و پهن و فسیح و عریض . رجوع به گشاد شود. || (ن مف مرکب ) ناگشاده . که گشاده نشده باشد. (یادداشت مؤلف ). رجوع به ناگشاده شود.
ترجمه مقاله