ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نامخدوش

لغت‌نامه دهخدا

نامخدوش . [ م َ ] (ص مرکب ) صحیح . سالم . دست نخورده . خدشه نیافته .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ