ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نامجموع

لغت‌نامه دهخدا

نامجموع . [م َ ] (ص مرکب ) پراکنده . پریشان . آشفته . نابسامان .
- خاطر نامجموع ؛ خاطر غیرمجموع و پریشان و مشوش .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ