ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناصریة

لغت‌نامه دهخدا

ناصریة.[ ص ِ ری ی َ ] (ص نسبی ، اِ) دراهمی است که ملک صلاح الدین به ضرب رسانید و نصف آن را نقره ٔ خالص و نصف را مس مساوی یکدیگر داد و این دراهم جدید ناصریه در مصرو شام شایع شد. (از رساله ٔ نقود و اوزان مقریزی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ