ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نادمی اصفهانی

لغت‌نامه دهخدا

نادمی اصفهانی . [ دِ ی ِ اِ ف َ ] (اِخ ) مؤلف صبح گلشن آرد: «شاعر لاابالی مزاج بود و مضامین نیکو موزون مینمود» این بیت از اوست :
گیرم که دل ز عشق بتان خون کند کسی
طالع اگر مدد نکند چون کندکسی ؟
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ