ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناخشندی

لغت‌نامه دهخدا

ناخشندی . [ خ ُ ن ُ ] (حامص مرکب ) ناخشنودی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ