ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نابخشودنی

لغت‌نامه دهخدا

نابخشودنی . [ ب َ دَ ] (ص لیاقت ) که قابل بخشودن نیست . که قابل عفو نیست . نه ازدر بخشودن . مقابل بخشودنی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ