ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مورچپه

لغت‌نامه دهخدا

مورچپه . [ چ َ پ َ / پ ِ ] (ص مرکب ) صورتی از مورچه پا، یا مورچه پی . ریشی کوتاه . قسمی زدن ریش . (یادداشت مؤلف ).
- ریش مورچپه ؛ ریش کوتاه . ریش که آن را به شکلی خاص زده باشند. (از یادداشت مؤلف ). و رجوع به مورچه و مورچه پی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ